Biz hakda

Guanç Guangzhououda 14 ýyllyk tejribe zawody bolan HEYPACK, Esasy önümlerimiz kosmetiki PE turbalary, alýumin-plastmassa laminirlenen turbalar, PE & PET üflenýän çüýşeler, howasyz çüýşe we krem ​​bankalar, aýna we alýumin çüýşeler, makiýa up we atyr gaplaýyş gaplary.Şu wagta çenli HEYPACK-da doly önümçilik we iberiş ulgamy bar.Plastmassa we metal we kagyz we bambuk materiallaryny ýygnamak, çüýşäni üflemek we sanjym etmek, elektroplatasiýa, doňmak, oýmak, pürkmek ýaly ýerüsti zyňmak.Ekrany, ofset, gyzgyn möhürleme, suw geçiriş, bellik ýaly logotip çap etmek.Mugt nusga, DDU ummany ibermek, tygşytly howa ibermek.

Mundan başga-da, dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin täze önümleri öndürmek üçin uly tagalla edýäris.Soňky 10 ýylyň hersinde eskiz çyzgysyndan, 3D nusgasyndan, birinji galypdan, ikinji gezek gaýtadan işlenen galyndydan gutaran birnäçe täze galybyň şaýady bolduk ... Bize berýän zadyňyz diňe bir sargyt däl, eýsem jogapkärçilikdir!

  • factaryimg
  • factaryimg
  • factaryimg
  • factaryimg

Gaplamak we konteýner

Önümçilik prosesi

Şol sanda täze material taýýarlamak ,.Reňkli çüýşe ýasamak, çüýşäni üflemek we sanjym etmek.Elektroplatasiýa ýaly ýerüsti zyňyndy, derini bejermek.Pearly, Engraving. Belliklemek, Ofiset çap etmek, Ekranda çap etmek, Altyn / Kümüş / Gül möhürlemek we ş.m.

2003-nji ýylda gaplamaga başlaň
imgindex

Faceerüsti zyňmak we çap etmek

Ylham alyň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň