Biz hakda

HEYPACK CO., Çäkli

Biz professional kosmetiki gaplama öndürijisidiris.

Yiwu Zhejiang-da döredijilik dizaýn topary we hünärmen satuw topary.

Marka

Global paket konteýner öndürijisi bolmak we bütin dünýäde 10000 marka üçin hyzmat hödürlemek arzuw edýäris.Güýçli we garaşsyz önüm dizaýny, önüm öndürmek toparlary bar.
Her dürli jogapkärçiligi öz üstüne alýarys, arzuwymyza ýapyşýarys.

Tejribe

Biz her dürli paket we gap-gaçlary öndürmäge we satmaga gönükdirilen hususy kärhana.Soňky 15 ýylda has köp kärhana üçin paket hyzmatyny hödürledik.Biz öz işimiziň dizaýn derejesini ýokarlandyrmaga bagyşlanýarys.

Ynam

Islegler hemme zady kesgitleýär.Toparlar geljegi gazanýarlar.Hünärmen bolmak, dogruçyl bolmak, döredijilikli bolmak we paýlaşmak biziň ynanjymyzdyr.
Müşderileriň satyn alyjy kömekçisi bolmak we ýokary hilli önümler hödürlemek biziň üçin tolgundyryjy zatlar.

Biz näme edýäris

HEYPACK 2009-njy ýylda kosmetiki gaplamalara daşary söwdany başlaýar. Şu wagta çenli HEYPACK-da doly önümçilik we iberiş ulgamy bar.Plastmassa we metal we kagyz we bambuk materiallaryny ýygnamak, çüýşäni üflemek we sanjym etmek, elektroplatasiýa, doňmak, oýmak, pürkmek ýaly ýerüsti zyňmak.Ekrany, ofset, gyzgyn möhürleme, suw geçiriş, bellik ýaly logotip çap etmek.Mundan başga-da, mugt nusga, DDU ummany ibermek, tygşytly howa ibermek.Iň soňky maksadymyz, ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz bolmak!

Esasy önümlerimiz kosmetiki PE turbalary, alýumin-plastmassa laminirlenen turbalar, PE & PET üflenýän çüýşeler, howasyz çüýşe we krem ​​bankalar, aýna we alýumin çüýşeler, makiýa up we atyr gaplamak.

dgjjgf

Bize ýokary öndürijilikli ýöriteleşdirilen konteýner berildi.

Biz müşderileriň hünär satyn alyjy kömekçisi.

- Bu üstünlik gazanmak duýgusy bilen iş.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň