Gizlinlik syýasaty

Bu şertleri üns bilen okaň.Olarda müşderiniň (“Müşderi”) kanuny hukuklary, kepillikleri, borçnamalary we jedelleriň çözgütleri barada möhüm maglumatlar bar.

Taraplar

Heypack professional kosmetiki gaplama öndürijisi, döredijilik dizaýn topary we Yiwu Zhejiang-da hünärmen satuw topary.Biz her dürli paket we gap-gaçlary öndürmäge we satmaga gönükdirilen hususy kärhana.Soňky 15 ýylda has köp kärhana üçin paket hyzmatyny hödürledik.Biz öz işimiziň dizaýn derejesini ýokarlandyrmaga bagyşlanýarys.

Web sahypasy ýa-da ulanyş şertleri barada soraglaryňyz bar bolsa habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris:satuw07@heypack.com

Umumy şertler

Islendik enjamdan web sahypasyna girmek we birikmek bilen, şol sanda çäklendirilmeýär;Sahypanyň üsti bilen Kataloga göz aýlamak, Sahypanyň beýleki bölümlerini okamak ýa-da Web sahypasy arkaly habarlaşmak, bu ulanyş şertlerini we gutapjyklar we olaryň ulanylyşy baradaky maglumatlary öz içine alýan Gizlinlik Policyörelgelerini kabul etmäge we berjaý etmäge razylaşýarsyňyz.Bu Hyzmat şertleri ýa-da Gizlinlik syýasaty bilen doly ýa-da bölekleýin ylalaşmasaňyz, Sahypany terk etmeli we hyzmatlaryny derrew ulanmagy bes etmeli.Heypack wagtal-wagtal şu ​​Hyzmat şertleriniň ýa-da Gizlinlik Policyörelgeleriniň hemmesini ýa-da böleklerini üýtgedip ýa-da täzeläp biler.Şonuň üçin Heypack Hyzmat şertlerini yzygiderli okamagyňyzy we geljekde ulanmak üçin şu ulanyş şertleriniň göçürmesini çap etmegiňizi maslahat berýär.

Sahypa girmek mugt.Sahypa girmek, Heypack-yň öz islegine görä we web sahypasynyň islendik bölegini ýa-da tutuşlygyna üýtgedip / ýatyryp / kesip / ýatyryp biljekdigi esasynda rugsat berilýär.Heypack size ýa-da üçünji taraplara hiç hili jogapkärçilik çekmeýär, haýsydyr bir sahypa ýa-da tutuş bir sahypa haýsydyr bir sebäbe görä elýeterli, elýeterli ýa-da elýeterli bolmasa.

Web sahypasynda we Katalogyň içinde berlen maglumatlar diňe umumy maglumat üçin niýetlenendir we satuw ýa-da satyn almak şertnamasyny ýa-da haýsydyr bir teklibi düzmeýär.Goşmaça maglumat web sahypasynyň 'ARAGATNAŞYK' sahypasy arkaly soralyp bilner.

Razy bolmaly:
• Web sahypasyndaky islendik howpsuzlygy ýa-da goragy ýeňip geçmäge synanyşmazlyk;
• Sahypanyň haýsydyr bir bölegini köpeltmek, köpeltmek, göçürmek ýa-da gaýtadan satmazlyk;
• ygtyýarsyz girmezlik, päsgel bermek, zeper ýetirmek ýa-da bozmak:
- Web sahypasynyň islendik bölegi;
- Web sahypasy saklanýan islendik enjam ýa-da tor;
- Web sahypasyny üpjün etmekde ulanylýan islendik programma üpjünçiligi;ýa-da
- islendik üçünji tarapyň eýeçiligindäki ýa-da ulanylýan islendik enjam ýa-da tor ýa-da programma üpjünçiligi.

Çäklendirilmezden, ähli suratlar, düşündirişler, wideolar we grafikalar we Web sahypasy we katalogdaky ähli mazmun HCP toparynyň eýeçiligi.Sahypa girmäge, suratlary çap etmäge we göçürmäge we web sahypasynda bar bolan suratlary diňe şahsy kanuny ulanmak üçin däl-de, täjirçilik maksatly ulanmak ýa-da gaýtadan satmak üçin rugsat berilýär.Heypack-yň aç-açan rugsady bolmazdan, Sahypany we Katalogy doly ýa-da bölekleýin göçürmäge rugsat berilmeýär.

Haýsydyr bir ýalňyşlyklar, wiruslar, ýalňyşlyklar, zaýalanan faýllar, birikme meselesi, enjamlaryň näsazlygy ýa-da mazmunyň pozulmagy sebäpli dörän zeper ýa-da bozulma üçin Heypack jogapkärçilik çekmeýär.

Diňe lomaý satuw

“Heypack”, müşderilere hyzmat etmek bilen bir hatarda, doly müşderini lomaý satýar.Adatça iň az sargyt dizaýn üçin 10000 bölekdir.

PAýment

Tölegleri aşakdaky ýaly kabul edýäris.30% T / T goýum, 30% T / T goýum goýulmazdan ozal 70% balans, öňünden L / C 100% TT galyndysy, az mukdarda töleg üçin Western Union / Paypal.

Şahsy bellik

Dürli çap etmegiň usullaryny hödürläp bileris: ekrany çap etmek, gyzgyn möhürlemek, ofset çap etmek,
belliklemek we ş.m.

Ationsatyryş

Önümçilik wagtymyz, önümçilikden öňki nusga tassyklamasyndan soň 20-25 gün.Cancelatyryş islegiňiz, sargydyňyzy gaýtadan işlemezden ozal görnen bolsa, sargydyňyzy doly yzyna gaýtarmak üçin begenýäris, ýöne sargyt ýerine ýetirilenden soň, ony ýatyryp bilmeris.

Gaýtarmalar we alyş-çalyşlar

Lomaý sargytlaryň hemmesi gutarnykly we yzyna gaýtaryp ýa-da çalşyp bolmaýar.

Zeper ýeten zatlar / Sargyt säwlikleri

Her önüm ugradylmazdan ozal hiliň barlagy üçin barlanylsa-da, zeper ýeten zady alyp bolýar.Mundan başga-da, adam ýalňyşlygy sebäpli sargyt ýalňyşlyklary bolup biler.Şol sebäplere görä, zatlaryňyzy alanyňyzdan soň açmak we barlamak möhümdir.

Sargydyňyzda näsazlyk bar bolsa paketiňizi alanyňyzdan 5 iş gününiň dowamynda bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.Syýasatymyzda aýdylyşy ýaly wagt çäklerinden daşardaky üýtgeşmelere hormat goýup bilmeris.

Force Majeure

Heypack, Taňrynyň hereketleri sebäpli gijikdirilmegi ýa-da gowşurylmagy sebäpli ýüze çykan ýitgiler ýa-da zyýanlar üçin jogapkärçilik çekmeýär;agyr howa;uruş;umumy betbagtçylyk;ýangyn;iş taşlaýyş;zähmet bozulmalary;üpjün edijiler tarapyndan material ýa-da haryt getirmekde gijä galmak;hökümet tarapyndan embargo, düzgünler, bahalaryň çäklendirilmegi ýa-da gözegçiligi girizmek;awariýa;umumy göterijileriň gijikdirilmegi;gümrük taýdan resmileşdirmegiň gijikdirilmegi;ýa-da gutulgysyz ýa-da Heypack-yň paýhasly dolandyryşyndan başga sebäplerden.Islendik gowşuryş senesi, Heypack-yň islegi boýunça, ýeňip bolmajak hadysanyň netijesinde haýsydyr bir gijä galmak derejesine çenli uzaldylyp bilner.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň