Hyzmat şertleri

Gizlinlik baradaky borçnamamyz

Heypack şahsy durmuşyňyzy goldamagy maksat edinýär.Gizlinligiňizi üpjün etmek üçin ýygnaýan ähli maglumatlarymyzy we ony nähili ulanýandygymyzy düşündirýän bu habary ýerleşdirdik.

Näme We Collect

Sahypamyz müşderilerimize hyzmat etmek we zerurlyklaryny mümkin boldugyça aňsat we göze dürtülip durmak üçin işleýär.Aşakdaky maglumatlary ýygnap bileris:

  • Ady
  • Salgysy
  • Telefon belgileri
  • Email adres

UlanmakMaglumat

Collectygnaýan maglumatlarymyz diňe zerurlyklaryňyza düşünmek we soraglaryňyza jogap bermek üçin ulanylýar.Müşderilere önüm ibermek üçin zerur maglumatlary ibermekden başga daşarky taraplara hiç hili maglumat bermeýäris.Täze önümler, ýörite teklipler ýa-da beren e-poçta salgyňyzy ulanyp gyzykly bolar öýdýän beýleki maglumatlar hakda wagtal-wagtal mahabat e-poçta iberip bileris.E-poçta hyzmatyny islän wagtyňyz ýatyryp bilersiňiz.

Maglumat howpsuzlygy baradaky borçnamamyz

Maglumatlaryňyzyň ygtybarlydygyna göz ýetirýäris.Rugsat berilmedik girişiň öňüni almak, maglumatlaryň takyklygyny saklamak we maglumatlaryň dogry ulanylmagyny üpjün etmek üçin, onlaýn ýygnaýan maglumatlarymyzy goramak we goramak üçin degişli fiziki, elektron we dolandyryş proseduralaryny goýduk.

NädipWe UGutapjyklar
Haýsy sahypalaryň ulanylýandygyny kesgitlemek üçin traffik gutapjyklaryny ulanýarys.Bu, web sahypasynyň traffigi baradaky maglumatlary derňemäge we müşderiniň isleglerine laýyklaşdyrmak üçin web sahypamyzy gowulaşdyrmaga kömek edýär.Bu maglumatlary statistiki derňew maksatlary üçin ulanýarys.Şeýle hem bu maglumatlary size mahabat ýa-da marketing bilen üpjün etmek üçin ulanyp bileris.

Umuman aýdanyňda, gutapjyklar size haýsy sahypalary peýdaly hasaplaýandygyňyzy we haýsy sahypalary ulanmaýandygyňyzy gözegçilikde saklamak arkaly has gowy web sahypasy bilen üpjün etmäge kömek edýär.Gutapjyk, biziň bilen paýlaşmak üçin saýlan maglumatlaryňyzdan başga hiç hili kompýuteriňize ýa-da siz hakda maglumat bermäge mümkinçilik bermeýär.Gutapjyklary kabul etmegi ýa-da ret etmegi saýlap bilersiňiz.Web brauzerleriniň köpüsi gutapjyklary awtomatiki kabul edýär, ýöne isleseňiz gutapjyklary ret etmek üçin brauzer sazlamalaryňyzy üýtgedip bilersiňiz.Bu, web sahypasyndan doly peýdalanmagyňyzyň öňüni alyp biler.

SalgylarOtermWebsites
Sahypamyzda beýleki web sahypalaryna baglanyşyklar bolup biler.Şeýle-de bolsa, sahypamyzy terk etmek üçin bu baglanyşyklary ulananyňyzdan soň, beýleki web sahypasyna gözegçilik edip bilmejekdigimize üns bermelisiňiz.Şol sebäpden, şular ýaly sahypalara girip göreniňizde berýän maglumatlaryňyzyň goragy we gizlinligi üçin jogapkärçilik çekip bilmeris we bu sahypalar bu gizlinlik beýannamasy bilen dolandyrylmaýar.Seresap bolmaly we sorag edilýän web sahypasyna degişli gizlinlik beýannamasyna seretmeli.

DolandyryşYbiziňkiPýalňyşInformasiýa
You may choose to restrict the collection or use of your personal information. if you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by writing to or emailing us at [email protected], Subject: Personal Information Update.

Rugsatyňyz bolmasa ýa-da kanun tarapyndan talap edilmese, şahsy maglumatlaryňyzy üçünji taraplara satmarys, paýlamarys ýa-da kärendesine bermeris.

Bizde saklaýan maglumatlarymyzyň nädogry ýa-da doly däldigine ynanýan bolsaňyz, gysga wagtda bize hat ýazyň ýa-da e-poçta iberiň.Nädogry tapylan maglumatlary derrew düzederis.

Biziň bilen nädip habarlaşmaly

Should you have other questions or concerns about these privacy policies, please send us an email at [email protected].


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň